Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. Základné výtvarné skúsenosti nadobudol v Ľudovej škole umenia. V roku 1975 ukončil u prof. Rudolfa Filu Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, na oddelení aranžérstvo – výstavníctvo. Po maturite sa vrátil do Nitry na ĽŠU, kde pôsobil ako pedagóg. V roku 1977 začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena. Promoval v roku 1983 v ateliéri doc. Eugénie Lehotskej. Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave. Pracuje v historickom ateliéri prvej súkromnej školy Gustáva Malého, kde pred ním tvorili aj Koloman Sokol, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna, Marián Čunderlík a mnohí iní. Jednotlivé vývojové etapy tohto umelca sú ovplyvňované zahraničnými štúdijnými cestami, kde na záver pracovných pobytov usporadúva autorské výstavy. Za prelomové možno okrem štátov Európy považovať najmä Kanadu, Mexiko, Brazíliu, Indiu, Kubu a Egypt, ktoré do jeho diela postupne vniesli zásadné pochopenie odkazu starobylých kultúr. Súčasne sa takto zrodil odvážny a charakteristický kolorit jeho maľby. Daniel Bidelnica je zakladateľom maliarskeho sympózia v kaštieli v Mojmírovciach, medzinárodného stretnutia 4 + 4 na Farme Bolka Polívku v Olšanoch a spoluzakladal Spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Okrem maľby sa trvale venuje voľnej grafi ke, art protisu, plastike, novým formám dizajnu a body paintingu. Usporiadal viac ako 130 výstav a jeho prvá monografi a vyšla v roku 2007 v Danubiane v rámci Collection of Slovak Art. The academic painter Daniel Bidelnica was born on 16th February 1957 in Nitra. He gained basic experience of art in a public art school. In 1975, he completed his study with Professor Rudolf Fila at the Secondary School of Applied Arts in Bratislava with specialization in the arrangement of exhibitions. After his fi nal examinations, he returned to the public art school in Nitra as a teacher. In 1977, he began to study at the Academy of Fine Arts in Bratislava, in the Department of Monumental Painting under Associate Professor Ivan Vychlopen. He graduated in 1983, in the studio of Associate Professor Eugénia Lehotská. He lives and works as an independent artist in Bratislava. He works in the historic studio of the fi rst Private School of Gustáv Malý, where Koloman Sokol, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna, Marián Čunderlík and many other produced creative work before him. The individual stages of development of this artist have been infl uenced by study tours abroad, where he has held artist’s exhibitions at the end of working visits. Apart from European countries, especially his visits to Canada, Mexico, Brazil, India, Cuba and Egypt can be regarded as turning points, which gradually brought a basic understanding of the heritage of ancient cultures into his work. They also inspired the daring and characteristic colouring of his paintings. Daniel Bidelnica is the founder of the painting symposium in the manor house at Mojmírovce and the international meeting 4+4 on the farm of Bolek Polívka at Olšany. He also participated in the origin of the Society of Free Creative Artists. Apart from painting, he has continually devoted attention to free graphic work, art protis, sculpture, new forms of design and body painting. He has organized more than 130 exhibitions and his fi rst monograph was published in 2007 at the Danubiana in the framework of the Collection of Slovak Art. prof_01_02.jpg
profil_02.jpg
profil_11.jpg
sipka.gif
Nová knižná publikácia - Monografia Daniela Bidelnicu
sipka.gif
New book publication - Monography of Daniel Bidelnica