Vo svojej tvorbe som sa vždy držal línie maľby, grafiky, sochy a textilu. I keď tieto výtvarné disciplíny majú svoje špecifické výrazové vlastnosti, často mám dojem akoby mi každá z nich otvárala nové a nepoznané svety. Ich vzájomné prelínanie mi pomáha zachytiť spleť mojich zážitkov, snov a vízií. Vždy ma poteší, keď moja tvorba osloví ďalších ľudí a vzbudí ich záujem. tvorba_31.jpg
tvorba_02_02.jpg tvorba_22.jpg tvorba_32.jpg
In my work I have always followed the line of painting, graphics, sculpture and textile. Although these art disciplines have specific expressive qualities, I often have the impression as if every one of them revealed new, unknown worlds to me. Their mutual penetration helps me to capture the tangle of my experiences, dreams and visions. I am always delighted to see that my work appeals to other people and arouses their interest.   tvorba_03_03.jpg